Ragnar Nordli

Mennesker

Ragnar Nordli ble født i Oslo 28. september 1911, og døde i tysk fangenskap på Grini i 1944. Under krigen var han motstandsmann og medlem av Norges Kommunistiske Partis ledelse. Han var også med i Milorg, og hjalp jøder og andre flyktninger over grensen til Sverige. Han var også aktiv med hensyn til illegale aviser, samtidig som han samlet inn penger til fangers slektninger.

Motstandsmannen ble valgt inn i NKPs sentralkomité i desember 1941. Begivenheten var kamuflert som et nyttårsarrangement. På dette møtet ble også Peder Furubotn valgt til generalsekretær. Etter hvert ble Ragnar Nordli leder for NKPs militærapparat på Østlandet. Han ble arrestert 9. juni 1943 og satt på Grini, der han døde av lungebetennelse 3. mai 1944. Han ble gravlagt på Nordre gravlund i Oslo.

Motstandsbevegelsen

Motstandsbevegelsen er en fellesbetegnelse på flere grupperinger og organisasjoner, hvis formål var å gjøre aktiv og passiv motstand mot Tysklands okkupasjon av Norge under krigen. De første bevegelsene startet allerede sommeren og høsten 1940. I 1941 ble Milorg opprettet som en militær motstand, og regjeringen Nygaardsvold i London godkjente gruppen som en del av det norske forsvaret samme år.

Kommunistene hadde egne motstandsgrupper og flere løst organiserte grupper. NKP var det første politiske partiet som ble forbudt under okkupasjonen av Norge. Da begynte NKP væpnet motstand mot tyskerne etter deres angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941. Den øvrige motstandsbevegelsen avviste partiet fram til 1944. Over 150 liv gikk tapt under kommunistenes motstandsvirksomhet, deriblant 17 kommunister som ble henrettet på Trandum 1. mars 1943.

Kommunistenes motstand

Asbjørn Sunde sin sabotasjegruppe var underlagt NKVDs kommando, og var i perioden 1941 til 1944 den eneste gruppen med base i Norge som drev sabotasje i landet da Milorg også startet med sabotasje. NKP var den organisasjonen som mistet flest medlemmer under krigen, da mange av medlemmene ble sendt til konsentrasjonsleirer og fengsler. Det var ikke før etter krigen at NKP fikk stor oppslutning.

Motstandsbevegelsen ble etter hvert bedre organisert, og fikk nødvendige forsyninger fra Storbritannia. Formålet var å binde tyske styrker i Norge, slik at de ikke fikk inngang fra ande frontavsnitt. På det meste var det i Norge 380 000 tyske soldater. Mot slutten av krigen ble kampavdelinger trukket ut av Norge, uten at motstandsbevegelsen kunne gjøre noe. Tyske avdelinger ble i stedet overført til Norge.

Grupperingenes rapporteringer

Grupperingene underlagt motstandsbevegelsen hadde som hovedoppgave å rapportere om tyskernes bevegelser i Norge, spesielt tilknyttet tyske slagskip som «Tirpitz» og «Bismarck». I tillegg planla de fluktruter ut av landet, og hjalp agenter inn i landet. All kommunikasjon foregikk via kurerer og radio, særlig rettet mot Stockholm. Tyskerne gjorde det de kunne for å stanse motstanden, og utropte motstandsbevegelsen som terrorister.

Mange motstandsfolk ble arrestert og sendt til fengsel eller fangeleir. Noen av dem ble torturert, og flere ble henrettet som straff for sin medvirkning i motstanden mot tysk okkupasjon. I forbindelse med en erstatningssak i 1959, vedgikk Vest-Tyskland at disse handlingene av norske motstandsfolk var et klart brudd på folkeretten. Vest-Tyskland utbetalte erstatninger til overlevende fanger eller motstandsfolkets etterlatte.

Ragnar Nordli ble sendt til Grini

Ragnar Nordli var en av medlemmene som ble arrestert og sendt til fangeleir. Dette skjedde 9. juni 1943, og ferden gikk til Norges største fangeleir Grini. Nesten 20 000 fanger var innom Grini i løpet av krigsårene, og drøyt 3 400 fanger ble sendt videre til konsentrasjonsleir i Tyskland og Polen. Nordli fikk lungebetennelse, og døde i leiren 3. mai 1944, bare 32 år gammel.

Alt for Norge

Nordli var aktiv med illegale aviser. En av dem var «Alt for Norge», som presenterte seg som et «organ for den nasjonale front». Avisen ble utgitt av sentralkomiteen for NKP, der Nordli hadde en sentral rolle. Avisen ble utgitt i perioden 1944 til 1945, med to utgaver i måneden. Avisen var en liten 4-siders trykksak med et opplag på mellom 10 000 og 30 000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *